Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/39150
Title: Chế độ quan lại triều Lê sơ (1428-1527) và những giá trị tham khảo cho cải cách chế độ công vụ, công chức ở Việt Nam hiện nay
Authors: Nguyễn, Thị Quế Hương
Keywords: Chế độ quan lại triều Lê sơ (1428-1527)
Giá trị tham khảo
Cải cách chế độ công vụ
Công chức
Việt Nam hiện nay
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Quản lý Nhà nước;Số 297 .- Tr.123-125
Abstract: Trong lịch sử Việt Nam, triều Lê sơ (1428 - 1527) là giai đoạn lịch sử đã đạt được một số thành tựu rực rỡ nhất trong xây dựng và phát triển đất nước, được xem là đỉnh cao của sự phát triển chế độ phong kiến ở nước ta. Cuốn sách “Chế độ quan lại triều Lê sơ (1428 -1527) và những giá trị tham khảo cho cải cách chế độ công vụ, công chức ở Việt Nam hiện nay” của TS. Nguyễn Thị Thu Hòa đã được NXB Chính trị quốc gia Sự thật, ấn hành tháng 02/2020.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/39150
ISSN: 2354-0761
Appears in Collections:Quản lý Nhà nước

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
344.03 kBAdobe PDF
Your IP: 44.197.111.121


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.