Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/39164
Title: Nhân tố tác động đến phát triển kinh tế tư nhân trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
Authors: Nguyễn, Xuân Hưng
Keywords: Nhân tố
Kinh tế tư nhân
Thanh Hóa
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương;Số 574 .- Tr.13-15
Abstract: Kinh tế tư nhân chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố như chính sách của nhà nước, thị trường, vốn đầu tư, nguồn nhân lực... Các yếu tố này tác động tới sự phát triển kinh tế tư nhân không phải một cách riêng lẻ mà trong một thể thống nhất mang tính hệ thống chặt chẽ. Giữa các yếu tố có mối quan hệ mật thiết với nhau. Chính vì thế cần nghiên cứu kỹ các yếu tố trong những điều kiện nhất định để từ đó có sự tác động thích hợp tạo ra các mối tương quan hợp lý nhằm thúc đẩy kinh tế tư nhân phát triển một cách hiệu quả nhất trong những điều kiện nguồn lực nhất định.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/39164
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.08 MBAdobe PDF
Your IP: 3.227.235.216


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.