Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/39220
Title: Tiêu chí, định mức phân bổ ngân sách nhà nước địa phương: thực trạng và giải pháp
Authors: Phạm, Thị Thanh Hương
Trần, Thị Phương Thảo
Keywords: Tiêu chí
Định mức
Phân bố ngân sách
Nhà nước
Địa phương
Thực trạng
Giải pháp
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương;Số 574 .- Tr.61-62,15
Abstract: Tiêu chí và định mức phân bổ NSNN có ý nghĩa và vai trò quan trọng làm căn cứ xây dựng, phân bổ và quản lý NSNN thực hiện thống nhất trong cả nước. Cần thiết có những đánh giá cụ thể những mặt đạt được và những vướng mắc khó khăn của những tiêu chí định mức này để từ đó có những đề xuất chỉnh sửa để những tiêu chí định mức này có sự phù hợp trong tình hình mới, giai đoạn phát triển kinh tế mới 2021 - 2025.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/39220
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.12 MBAdobe PDF
Your IP: 34.232.63.94


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.