Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/3925
Title: Một số giải pháp bảo tồn và phát triển tài sản trí tuệ Tây Nguyên trong bối cảnh hội nhập quốc tế
Authors: Đặng, Minh Đức
Nguyễn, Phương Tâm Anh
Keywords: Tài sản trí tuệ
Tiềm năng
Bảo tồn
Phát triển
Hội nhập
Tây Nguyên
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu;Số 04 .- Tr.73-82
Abstract: Tây Nguyên là khu vực có rất nhiều lợi thế trong phát triển kinh tế và hội nhập kinh tế quốc tế. Nhiều nghiên cứu trước đó đã chứng minh Tây Nguyên là vùng đất “mang tính đặc thù”. Tính đặc thù này thể hiện cả trong bản sắc văn hóa, dân tộc, hệ sinh thái, tài nguyên, con người, vị trí địa chính trị, kinh tế… Hiện Tây Nguyên còn nhiều tiềm năng chưa được khai thác và bảo tồn, trong đó có tài sản trí tuệ. Bài viết này đánh giá tiềm năng của vùng, từ đó hướng tới đẩy mạnh bảo tồn, khai thác hiệu quả nhằm phát triển và bảo tồn tài sản trí tuệ vùng Tây Nguyên trong bối cảnh hội nhập quốc tế mới.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/3925
ISSN: 0868-3581
Appears in Collections:Nghiên cứu Châu Âu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_563.78 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.236.232.99


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.