Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/39265
Title: Phân tích ứng xử tấm nổi trên vùng nước tĩnh dưới tác động của tải di chuyển có xét đến sự ảnh hưởng của lực mạng sử dụng phương pháp BEM-MEM
Authors: Trần, Phước An
Nguyễn, Xuân Vũ
Cao, Tấn Ngọc Thân
Lương, Văn Hải
Keywords: Phân tích
Ứng xử
Tấm nổi
BEM-MEM
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Xây dựng Việt Nam;Số 628 .- Tr.69-75
Abstract: Ứng xử của tấm nổi do tác động của tải di động gây ra đã được đề cập trong nhiều nghiên cứu trước đây. Nhìn chung trong các nghiên cứu này, lực trong mặt phẳng thường được giả thiết bằng không. Trong thực tế, khi ứng dụng loại kết cấu này, dưới tác động của biến dạng do nhiệt độ kèm theo các ràng buộc tại biên thì lực màng phát sinh trong khu vực này. Dựa trên ý tưởng này, ứng xử của một tấm mòng nối chịu tải trọng di động có xét đến ảnh hưởng của lực màng được tập trung nghiên cứu. Đồng thời, một phương pháp số mới được gọi là phương pháp kết hợp giữa phần tử biên (BEM- Boundary Element Method) và phần từ chuyển động (MEM-Moving element method), được gọi là BEM-MEM, sẽ được đề xuất trong nghiên cứu này. So với phương pháp số truyền thống, phương pháp này tỏ ra khá hữu hiệu trong việc xử lý bài toán tải di chuyển trong một miền rộng vô hạn, nhờ vào việc thành lập mô hình số trong hệ tọa độ di chuyển cùng với tải trọng. Nghiên cứu này cũng cho thấy được mối quan hệ giữa các đại lượng gồm chuyển vị và bề rộng vùng ảnh hưởng đến sự biến đổi của lực màng trong tấm.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/39265
ISSN: 0866-8762
Appears in Collections:Xây dựng Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.94 MBAdobe PDF
Your IP: 54.208.73.179


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.