Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/39275
Title: Xác lập hệ thống chỉ tiêu phân tích tính bền vững của ngân sách địa phương cấp tỉnh
Authors: Nguyễn, Hữu Hiểu
Keywords: Ngân sách địa phương
Phân tích ngàn sách.
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán;Số 8 .- Tr.16-20
Abstract: Phân tích, đánh giá tính bền vững ngân sách nói chung và ngân sách địa phương (NSĐP) cấp tỉnh nói riêng là cần thiết, giúp chủ thể phân tích hiểu sâu thực trạng ngân sách của một tỉnh. Tuy vậy, thực tiễn cho thấy công tác phân tích NSĐP cấp tỉnh trong thời gian qua còn chưa được chú trọng, kết quả phân tích chưa hữu dụng cho các nhà quản lý, các nhà hoạch định chính sách. Nguyên nhân một phần do các chỉ tiêu phân tích tính bền vững của NSĐP cấp tỉnh chưa được xây dựng có tính hệ thống và áp dụng thống nhất. Bài viết sau đây thiết lập những chỉ tiêu cơ bản giúp chủ thể phân tích thực hiện đánh giá tính bền vững ngân sách của địa phương cấp tỉnh.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/39275
ISSN: 1859-4093
Appears in Collections:Nghiên cứu Tài chính Kế toán

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.97 MBAdobe PDF
Your IP: 35.175.107.77


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.