Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/39277
Title: Khám phá mối quan hệ cơ bản giữa các yếu tố gây vượt chi phí trong các dự án xây dựng thuộc vốn ngân sách nhà nước
Authors: Trần, Văn Toàn
Nguyễn, Thanh Việt
Keywords: State budget
Cost over runs
Cost management
Construction projects
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Xây dựng Việt Nam;Số 628 .- Tr.69-103
Abstract: Nghiên cứu này phân tích các yếu tố gây ra chi phí vượt chi phí của các dự án xây dựng sử dụng ngân sách nhà nước theo mức độ xảy ra và mức độ ảnh hưởng, đồng thời khám phá mối quan hệ cơ bản giữa chúng. Nghiên cứu đã xác định 25 yếu tố gây ra chi phí vượt chi phí dựa trên các nghiên cứu trước đây, tình hình thực tế tại các dự án và ý kiến chuyên gia. Kết quả của cuộc nghiên cứu khẳng định rằng 'tìm cách tạo thêm công trình từ các nhà thầu xây dựng', 'ước tính chi phí không chính xác', 'giá vật liệu tăng cao', 'yêu cầu chủ sở hữu làm thêm' là bốn yếu tố ảnh hưởng và phổ biến nhất gây ra vượt chi phí.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/39277
ISSN: 0866-8762
Appears in Collections:Xây dựng Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.26 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.232.88


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.