Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/39295
Title: Đánh giá chất lượng nước nuôi cá tra ao đất tại một số khu vực tỉnh Tiền Giang
Authors: Nguyễn, Thị Hồng Nhung
Keywords: Chất lượng nước
Nuôi cá tra ao đất
Tiền Giang
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Tài nguyên và Môi trường;Tập 344+345, Số 18+19 .- Tr.109-111
Abstract: Nghiên cứu này nhằm đánh giá chất lượng nước nuôi cá tra ao đất tại một số khu vực tỉnh Tiền Giang. Tiến hành khảo sát và phỏng vấn 150 hộ nuôi trên 03 vùng tại xã Tân Phong (vùng nuôi cá thương phẩm tập trung), Phường 1, 2 thị xá Cai Lậy (vùng đông dân cư), xã Mỹ Đức Tây, Mỹ Lợi A, An Thới Đông huyện Cái Bè (vùng sản xuất nông nghiệp). Lấy mẫu nước ao nuôi và nguồn nước cấp tại 12 cơ sở nuôi trên 3 vùng vào mùa mưa và khô để đánh giá chất lượng nguồn nước nuôi và các nguồn gây ô nhiễm chủ yếu ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nước.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/39295
ISSN: 1859-1477
Appears in Collections:Tài nguyên và Môi trường

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.29 MBAdobe PDF
Your IP: 44.192.38.49


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.