Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/39375
Title: Nghiên cứu tác động của phẩm chất cá nhân lãnh đạo đến tạo động lực làm việc của nhân viên: Trường hợp tại chi nhánh MBBank Quảng Ngãi
Authors: Nguyễn, Phúc Nguyên
Nguyễn, Hiệp
Nguyễn, Thị Thúy Hằng
Keywords: Phẩm chất
Lãnh đạo
Kết quả hoạt động doanh nghiệp
Ngân hàng
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Thương mại;Số 145 .- Tr.47-55
Abstract: Mục đích của nghiên cứu này xác định tác động của phẩm chất cá nhân lãnh đạo đến kết quả hoạt động doanh nghiệp tại Chi nhánh MBBank Quảng Ngãi. Nghiên cứu sử dụng dữ liệu chính được thu thập bằng bảng câu hỏi bản cấu trúc. Các câu hỏi thu thập được kiểm tra tính đầy đủ và được mã hóa bằng phần mềm SPSS 22 để phân tích. Các kết quả nghiên cứu đã tiết lộ rằng phẩm chất tạo ảnh hưởng thần tượng hóa, kích thích trí lực nhân viên và thấu hiểu cá nhân có tác động tích cực đến kết quả hoạt động doanh nghiệp. Nghiên cứu khuyến nghị các nhà lãnh đạo nên điều chỉnh phong cách lãnh đạo và ứng dụng tính mới có lợi cho kết quả hoạt động doanh nghiệp. Trên tất cả, bản chất của lãnh đạo là dựa trên các giá trị của người lãnh đạo.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/39375
ISSN: 1859-3666
Appears in Collections:Khoa học Thương mại (Journal of Trade science)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.32 MBAdobe PDF
Your IP: 54.80.173.217


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.