Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/39385
Title: Kiểm tra, giám sát góp phần phát triển kinh tế - xã hội của huyện Côn Đảo
Authors: Hải Hà
Keywords: Kiểm tra
Giám sát
Phát triển
Kinh tế
Xã hội
Côn Đảo
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kiểm tra;Số 10 .- Tr.50-51,67
Abstract: Thực hiện chủ trương của Trung ương, tỉnh và Nghị quyết của Đảng bộ huyện về xây dựng Côn Đảo thành một Trung tâm du lịch Quốc gia sinh thái, văn hóa - lịch sử, trong những năm qua, huyện Côn Đảo (Bà Rịa-Vũng Tàu) đã có bước chuyển mình mạnh mẽ: Cơ sở hạ tầng kỹ thuật, giao thông phát triển; kinh tế tăng trưởng cao, chuyển dịch đúng hướng phát triển du lịch - dịch vụ; các lĩnh vực y tế, giáo dục, quản lý và phát huy di tích có bước phát triển tương xứng; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày một nâng lên; nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biên giới hải đảo, quốc phòng - an ninh được bảo đảm... Kết quả đó, có sự đóng góp quan trọng trong công tác kiểm tra, giám sát của các tổ chức đảng trong toàn Đảng bộ.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/39385
ISSN: 1859-3046
Appears in Collections:Kiểm tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.19 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.206.122


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.