Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/39392
Title: Sơn La quyết liệt khắc phục các vi phạm tại kỳ thi PTTH quốc gia năm 2018
Authors: An Bình
Keywords: Sơn La
Khắc phục
Vi phạm
PTTH
Quốc gia
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kiểm tra;Số 10 .- Tr.61-63
Abstract: Thực hiện Thông báo kết luận số 644-TB/UBKTTW ngày 07/6/2019 của UBKT Trung ương về kết quả kiểm tra đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La nhiệm kỳ 2015-2020; Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị tiến hành kiểm điểm, xem xét xử lý trách nhiệm, phát huy ưu điểm, khắc phục, sửa chữa, các khuyết điểm, vi phạm đã được UBKT Trung ương kết luận.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/39392
ISSN: 1859-3046
Appears in Collections:Kiểm tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.24 MBAdobe PDF
Your IP: 44.192.22.242


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.