Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/39423
Title: Phát triển thị trường tài chính, chu kỳ kinh doanh và rủi ro ngân hàng: nghiên cứu trường hợp các nước Đông Nam Á
Authors: Trần, Hùng Sơn
Nguyễn, Thanh Liêm
Nguyễn, Vĩnh Khương
Keywords: Phát triển thị trường tài chính
Chu kỳ kinh doanh
Rủi ro ngân hàng
Đông Nam Á
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế & Phát triển;Số 280 .- Tr.39-48
Abstract: Mục tiêu của nghiên cứu này nhằm phân tích tác động đồng thời của phát triển thị trường tài chính và chu kỳ kinh doanh đến rủi ro của 70 ngân hàng thương mại niêm yết tại 6 quốc gia Đông Nam A: Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, Thái Lan và Việt Nam trong giai đoạn 2005 - 2016. Kết quả nghiên cứu cho thấy phát triển thị trường tài chính làm gia tăng rủi ro ngân hàng. Ngược lại, nghiên cứu cho thấy chu kỳ kinh doanh làm giảm rủi ro ngân hàng. Ngoài ra, chu kỳ kinh doanh có tác động tiết chế đối với mối quan hệ giữa phát triển thị trường tài chính với rủi ro ngân hàng. Kết quả nghiên cứu cũng cho thấy các yếu tố thuộc đặc điểm riêng của ngân hàng như khả năng sinh lời, quy mô ngân hàng và vốn chủ sở hữu có tác động làm giảm rủi ro ngân hàng. Trong khi đó, đa dạng hóa doanh thu, thanh khoản, hiệu quả hoạt động có tác động làm tăng rủi ro ngân hàng. Cuối cùng, lạm phát có khuynh hướng làm gia tăng rủi ro ngân hàng tại các quốc gia này. Từ các kết quả nghiên cứu này, một số hàm ý chính sách được phác thảo.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/39423
ISSN: 1859-0012
Appears in Collections:Kinh tế & Phát triển

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.13 MBAdobe PDF
Your IP: 3.232.133.141


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.