Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/39451
Nhan đề: Đáp án kỳ trước
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Hóa học & Ứng dụng;Tập 358, Số 10 .- Tr.32-33
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/39451
ISSN: 1859-4069
Bộ sưu tập: Hóa học và ứng dụng

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
433.77 kBAdobe PDF
Your IP: 35.171.146.141


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.