Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/3951
Title: Về một số nội dung cơ bản của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017
Authors: Vũ, Ngọc Hà
Nguyễn, Thị Hải Yến
Keywords: Luật Trách nhiệm bồi thường
Nhà nước
Năm 2017
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Tòa án Nhân dân;Số 09 .- Tr.11-17
Abstract: Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017 gồm 9 chương và 78 điều. Luật này quy định trách nhiệm bồi thường của Nhà nước đối với cá nhân, tổ chức bị thiệt hại do người thi hành công vụ gây ra trong hoạt động quản lý hành chính, tố tụng và thi hành án. Tuy nhiên, trong quá trình nghiên cứu, tác giả nhận thấy Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017 đã có những sửa đổi, bổ sung. Những thay đổi đó được trình bày cụ thể trong bài viết này.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/3951
ISSN: 1859-4875
Appears in Collections:Tòa án Nhân dân

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_5.31 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 35.153.166.111


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.