Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/39641
Title: Peiki hiện đại nâng cao chất lượng không gian ở bằng năng lượng địa sinh học
Authors: Hoàng Anh
Việt Tùng
Keywords: Chất lượng không gian ở
Năng lượng địa sinh học
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kiến trúc;Số 302 .- Tr.32-36
Abstract: Chất lượng không gian ở (CLKG) được cấu thành từ những yếu tố hữu hình và vô hình CLKG ở hữu hình được quyết định bởi sự bố trí hợp lý của các yếu tố công năng vật lý trong khoa học kiến trúc. Còn CLKG ở vô hình được xác định do sự tương tác của các trường năng lượng địa sinh học (NLĐSH) bao bọc bên ngoài và tiềm ẩn bên trong không gian ở. Phong thủy Việt Nam truyền thống vận dụng sự quan sát, chiêm nghiệm và kinh nghiệm của thầy phong thủy chỉ có khả năng định tính một phần trường NLĐSH này. Nguyên do bởi môi trường sống của con người, có nhiều tạp chất và còn nhiều yếu tố ảnh hưởng mới của cuộc sống hiện đại chưa từng được đề cập tới trong phong thủy truyền thống. Đó là một bài toán quá phức tạp với nhiều hàm số và tham số. Vì thế, cần có cách tiếp cận mới và khoa học hơn để cải thiện CLKG ở hiện đại, một phương pháp bổ cứu cho huyền thuật phong thủy truyền thống.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/39641
ISSN: 0866-8617
Appears in Collections:Kiến trúc

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.51 MBAdobe PDF
Your IP: 3.239.59.31


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.