Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/39662
Title: Phân tích, đánh giá và so sánh khả năng gia công trên máy phay CNC bằng hai phiên bản của phần mềm Mastercam X5 và X9
Authors: Trần, Vĩnh Hưng
Bùi, Vũ Hùng
Bùi, Khắc Khánh
Keywords: Mastercam X5
Mastercam X
Độ chính xác
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Cơ khí Việt Nam;Số 06 .- Tr.118-123
Abstract: Bài báo trình bày cách tiến hành gia công hai mẫu sản phẩm giống nhau trên hai phiên bản phần mềm Mastercam X5 và Mastercam X9 để so sánh, đánh giá khả năng nội suy của chúng bằng thực nghiệm trên một máy phay CNC, với hệ điều khiển Fanuc. Đưa ra các ưu và nhược điểm của hai phiên bản phần mềm, thông qua so sánh thời gian gia công, độ chính xác, chất lượng bề mặt, sai số hình học của hai phiên bản phần mềm trên. Từ đó, đánh giá sự tiện ích của chúng để làm cơ sở cho các doanh nghiệp tham khảo lựa chọn phiên bản phần mềm gia công hợp lý cho đơn vị mình.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/39662
ISSN: 2615-9910
Appears in Collections:Cơ khí Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.33 MBAdobe PDF
Your IP: 35.175.107.77


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.