Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/39665
Nhan đề: Hoàn thiện Luật Kiểm toán Nhà nước 2015 - đáp ứng yêu cầu thực tiễn hiện nay
Tác giả: Chúc, Anh Tú
Từ khoá: Luật Kiểm toàn Nhà nước
Hoàn thiện
Sửa đổi bổ sung
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán;Số 8 .- Tr.41-43
Tóm tắt: Luật Kiểm toán Nhà nước (KTNN) ban hành năm 2015 trên cơ sở sửa đổi, bổ sung nhiều nội dung của Luật KTNN năm 2005 và đã thể hiện những bước tiến quan trọng trong nhận thức về KTNN cũng như khắc phục nhiều bất cập và hạn chế của Luật KTNN 2005. Tuy nhiên, do sự phát triển kinh tế - xã hội và yêu cầu quản lý thì việc rà soát, sửa đổi và hoàn thiện Luật Kiểm toán Nhà nước 2015 là cần thiết, khách quan đáp ứng yêu cầu hiện nay. Các nội dung cần sửa đổi tập trung vào đốl tượng của Kiểm toán Nhà nựớc; những thuật ngữ được sử dụng về tài chính công, tài sản công; giá trị pháp lý và tính bắt buộc của báo cáo kiểm toán Nhà nước; tên gọi và sự giao thoa đối với kiểm toán độc lập...
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/39665
ISSN: 1859-4093
Bộ sưu tập: Nghiên cứu Tài chính Kế toán

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
2.71 MBAdobe PDF
Your IP: 3.89.204.127


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.