Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/39667
Nhan đề: Một số trao đổi về kỹ thuật kiểm toán hàng tồn kho do các công ty kiểm toán độc lập thực hiện
Tác giả: Nguyễn, Đăng Huy
Từ khoá: Hàng tồn kho
Kiểm toán viên
Báo cáo tài chính
Hội kiểm toán viên hành nghề Việt Nam
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán;Số 8 .- Tr.46-50
Tóm tắt: Tại các doanh nghiệp trong điều kiện kinh tế thị trường hiện nay, mặc dù về mặt số liệu tài chính thì hàng tồn kho (HTK) có thể không phải là chỉ tiêu có giá trị lớn mang tính trọng yếu trên BCTC bằng các chi tiêu như tài sản cố định, chi phí xây dựng cơ bản dở dang... tuy nhiên, nếu xét về chu trình kinh doanh thì nó gắn liền với hoạt động của doanh nghiệp thể hiện chu kỳ kinh doanh của doanh nghiệp từ khâu mua hàng đến khâu xuất hàng ra để bán. Việc xác định số dư HTK tại thời điểm cuối kỳ bao nhiêu thì được coi là hợp lý và xác định giá vốn như thế nào để phù hợp với doanh thu là một vấn đề khó khăn vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến lợi nhuận của doanh nghiệp và sự đánh giá của các nhà đầu tư về tình hình kinh doanh của doanh nghiệp trong tương lai. Hệ thống chương trình kiểm toán trong đó có HTK cũng thay đổi tương ứng với yêu cầu này. Trong khuôn khổ bài viết này chúng tôi muốn đưa một số luận bàn xoay quanh kỹ thuật kiểm toán hàng tồn kho do các công ty kiểm toán độc lập thực hiện.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/39667
ISSN: 1859-4093
Bộ sưu tập: Nghiên cứu Tài chính Kế toán

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
4.14 MBAdobe PDF
Your IP: 54.234.191.202


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.