Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/39672
Title: Những biện pháp chủ yếu để quản trị rủi ro tài chính trong các doanh nghiệp Việt Nam
Authors: Miting, Inthavongsa
Keywords: Biện pháp quản trị
Rủi ro tài chính
Doanh nghiệp Việt Nam.
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán;Số 8 .- Tr.56-59
Abstract: Thực tế, trong môi trường kinh doanh luôn tiềm ẩn nhiều yếu tố biến động gây ra những ảnh hưởng mang tính 2 mặt đến quá trình đầu tư sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp (DN). Trong bối cảnh đó, cùng với quản trị tài chính doanh nghiệp (TCDN), quản trị chiến lược kinh doanh và quản trị rủi ro tài chính trong các doanh nghiệp đã và đang trở thành những bộ phận quan trọng trong công tác quản trị doanh nghiệp. Vì vậy, những vấn đề về quản trị rủi ro tài chính doanh nghiệp đang thu hút sự quan tâm từ các nhà hoạch định chính sách, các nhà đầu tư, các nhà nghiên cứu và chủ sở hữu. Trong bài viết này, sẽ tập trung nghiên cứu cách thức nhận diện rủi ro tài chính chủ yếu trong các doanh nghiệp Việt Nam và từ đó sẽ đưa ra các biện pháp hữu hiệu để hạn chế những rủi ro tài chính có thể gây ra đối với các doanh nghiệp Việt Nam.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/39672
ISSN: 1859-4093
Appears in Collections:Nghiên cứu Tài chính Kế toán

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.19 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.232.88


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.