Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/39675
Title: Thiết kế, chế tạo máy bón phân viên nén thân thiện với Môi trường
Authors: Hoàng, Trung Kiên
Keywords: Máy bón phân dúi sâu
Thân thiện với môi trường
Viên nén
Máy nông nghiệp
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Cơ khí Việt Nam;Số 06 .- Tr.130-134
Abstract: Bài báo này trình bày cách lựa chọn kết cấu, các lưu ý tính toán thiết kế và chế tạo máy bón phân viên nén thân thiện với môi trường, phù hợp với điều kiện sản xuất và canh tác ở Việt Nam. Bốn kết cấu thường dùng trong các máy bón phân viên nén trên thế giới được thử nghiệm, đánh giá, qua đó cho thấy các kết cấu này không phù hợp với điều kiện chế tạo trong nước.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/39675
ISSN: 2615-9910
Appears in Collections:Cơ khí Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.43 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.134.157


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.