Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/39695
Title: Ảnh hưởng của sự thay đổi khối lượng đạn tên lửa không điều khiển đến quỹ đạo đường đạn
Authors: Nguyễn, Duy Phồn
Bùi, Trọng Tuấn
Tạ, Bá Dũng
Keywords: Tên lửa không điều khiển
Sự thay đổi khối tâm của tên lửa
Vị trí khối tâm
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Cơ khí Việt Nam;Số 06 .- Tr.178-181
Abstract: Trên đoạn quỹ đạo chủ động, do có sự cháy và phụt khí thuốc làm cho khối tâm của đạn tên lửa không điều khiển (KĐK) nhiên liệu rắn (NLR) luôn thay đổi so với vị trí khối tâm ban đầu. Điều này làm ảnh hưởng tới các đặc trưng chuyển động của đạn trên quỹ đạo. Do vậy, cần nghiên cứu để đánh giá ảnh hưởng của sự thay đổi đó đến các thông số quỹ đạo đường đạn để làm cơ sở cho việc tính toán thiết kế tên lửa KĐK.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/39695
ISSN: 2615-9910
Appears in Collections:Cơ khí Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
958.8 kBAdobe PDF
Your IP: 54.211.101.93


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.