Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/39714
Title: So sánh sức kháng cháy của cột BTCT theo tiêu chuẩn Việt Nam, ACI và EURO
Authors: Cao, Văn Vui
Đoàn, Văn Đẹt
Lê, Đình Quốc
Keywords: Bê tông cốt thép (BTCT)
Cột BTCT
Cháy
Sức kháng cháy
Tiêu chuẩn thiết kế kháng cháy
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Xây dựng Việt Nam;Số 624 .- Tr.6-10
Abstract: Bài báo này trình bày cách xác định sức kháng cháy của cột bê tông cốt thép (BTCT) theo các tiêu chuẩn Việt Nam, ACI và Euro, và từ đó so sánh chúng với nhau. Kết quả cho thấy rằng, tiêu chuẩn Việt Nam và tiêu chuẩn ACI xác định sức kháng cháy theo một số tham số đơn giản. Trong khi đó, tiêu chuẩn Euro tính sức kháng cháy bằng cách xét ảnh hưởng của rất nhiều tham số. Cột BTCT có kích thước tiết diện 305x305 mm, L=3800 mm dược chọn để minh họa tính toán sức kháng cháy theo các tiêu chuẩn trên và so sánh với kết quả thí nghiệm. Kết quả tính toán cho thấy tiêu chuẩn ACI cho kết quả sát với kết quả thực nghiệm. Tiêu chuẩn Euro cho kết quả sức kháng cháy thấp hơn 14,8% so với thực nghiệm. Trong khi đó, Quy chuẩn Việt Nam cho kết quả sức kháng cháy an toàn nhất và thấp hơn 34,4% so với kết quả thực nghiệm.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/39714
ISSN: 0866-8762
Appears in Collections:Xây dựng Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.78 MBAdobe PDF
Your IP: 18.215.185.97


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.