Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/39715
Title: Huy động và sử dụng nguồn lực nhằm xây dựng nông thôn mới - kinh nghiệm quốc tế và khuyến nghị cho Việt Nam
Authors: Nguyễn, Thị Việt Nga
Keywords: Nguồn lực
Nguồn tài chính
Ngân sách
Xây dựng nông thôn mới
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán;Số 8 .- Tr.79-83
Abstract: Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII (2016) đã đề ra nhiệm vụ “Cơ cấu lại nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới”, tập trung thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp phát triển nông nghiệp bền vững, xây dựng nông thôn mới và cải thiện đời sống của nông dân. Đẩy mạnh cơ cấu lại nông nghiệp theo hướng xây dựng nền nông nghiệp công nghệ cao, hàng hóa lớn; nâng cao chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh; bảo đảm phát triền bền vững, an ninh lương thực quốc gia và vệ sinh an toàn thực phẩm. Phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng giá trị gia tăng khu vực nông nghiệp bình quân từ 2,5 - 3,0%/ năm trong giai đoạn 2016 - 2020. Bài viết sẽ nêu một số vấn đề chung về huy động và sử dụng nguồn lực tài chính cho xây dựng nông thôn mới, từ đó chia sẻ kinh nghiệm của một số nước trong huy động và sử dụng nguồn lực xây dựng nông thôn mới và rút ra những bài học cho Việt Nam.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/39715
ISSN: 1859-4093
Appears in Collections:Nghiên cứu Tài chính Kế toán

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.69 MBAdobe PDF
Your IP: 35.173.35.159


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.