Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/3972
Title: Đánh giá độc tính trên tim của PEG liposom doxorubicin so với doxorubicin trên mô hình in vivo và in vitro
Authors: Bùi, Bá Minh
Nguyễn, Thị Lập
Keywords: Doxorubicin
Độc tính tim
PEG liposome doxorubicin
ROS
Thông số sinh hóa
Thỏ
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Dược học;Số 504 .- Tr.11-14
Abstract: Đánh giá mức độ gây độc tính trên tim của chế phẩm PEG liposom Dox so với Dox tự do trên mô hình in vivo và in vitro.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/3972
ISSN: 0866-7861
Appears in Collections:Dược học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_1.55 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 34.229.119.29


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.