Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/39737
Title: Chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế Việt Nam giai đoạn 2007 – 2016 theo cách tiếp cận I-O
Authors: Nguyễn, Thị Ánh Tuyết
Keywords: Chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế
Input-output analysis
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế;Số 12 .- Tr.13-22
Abstract: Bài viết xem xét chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế Việt Nam giai đoạn 2007 – 2016 theo phương pháp đầu vào đầu ra thông qua các mối liên hệ giữa các ngành dựa vào chỉ số Backward linkages và Forward linkages. Kết hợp kết quả mô hình và việc liên hệ tình hình thực tiễn, bài viết đưa ra một số các gợi ý giải pháp thúc đẩy quá trình chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/39737
ISSN: 0866-7489
Appears in Collections:Nghiên cứu Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.95 MBAdobe PDF
Your IP: 34.204.166.236


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.