Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/39747
Title: Những yếu tố ảnh hưởng đến nâng cấp công nghệ của doanh nghiệp dệt may Việt Nam
Authors: Trần, Thị Vân Anh
Keywords: Nâng cấp công nghệ
Doanh nghiệp dệt may
Công nghệ
Dệt may Việt Nam
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế;Số 12 .- Tr.48-58
Abstract: Căn cứ theo lý thuyết doanh nghiệp dựa trên cách tiếp cận nguồn lực, kết hợp sử dụng bộ số liệu điều tra doanh nghiệp và số liệu khảo sát tình hình sử dụng công nghệ của các doanh nghiệp trong ngành công nghiệp chế biến chế tạo của Tổng cục Thống kê từ năm 2010 đến năm 2015, bài viết làm rõ quá trình nâng cấp công nghệ và những yếu tố chính ảnh hưởng đến nâng cấp công nghệ của các doanh nghiệp dệt may.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/39747
ISSN: 0866-7489
Appears in Collections:Nghiên cứu Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.33 MBAdobe PDF
Your IP: 3.234.211.61


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.