Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/39749
Nhan đề: Tính thanh khoản và lợi tức của cổ phiếu niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam
Tác giả: Nguyễn, Thị Thu Trang
Nguyễn, Hồng Nga
Từ khoá: Lợi tức đầu tư
Tính thanh khoản
Độ nhạy cảm của giá
Khối lượng giao dịch
Chi phí giao dịch
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế;Số 12 .- Tr.59-67
Tóm tắt: Bài viết kiểm tra tác động của tính thanh khoản của cổ phiếu tới lợi tức đầu tư của cổ phiếu được niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam thông qua 3 thước đo về thanh khoản gồm chi phí giao dịch, khối lượng giao dịch và độ nhạy cảm của giá. Sử dụng mẫu của 557 mã cổ phiếu trong giai đoạn từ năm 2014 đến năm 2016, với phương pháp bình phương bé nhất tổng quát khả thi – FGLS, bài viết chỉ ra mối quan hệ mật thiết giữa tính thanh khoản và lợi tức đầu tư của cổ phiếu.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/39749
ISSN: 0866-7489
Bộ sưu tập: Nghiên cứu Kinh tế

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
3.91 MBAdobe PDF
Your IP: 54.227.97.219


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.