Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/3978
Title: Nghiên cứu đặc điểm hình thái, đặc điểm sinh trưởng, phát triển của một số giống đậu xanh và định tính thành phần hóa học của vỏ hạt đậu xanh
Authors: Nguyễn, Đình Dũng
Nguyễn, Thu Hằng
Phùng, Thị Hoa
Keywords: Hình thái học
Tăng trưởng
Phát triển
TLC
Vigna radiata (L.) R.Wilczek
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Dược học;Số 504 .- Tr.19-26
Abstract: Nghiên cứu đặc điểm hình thái, sinh trưởng và phát triển của 10 giống đậu xanh. Định tính thành phần hóa học của vỏ hạt của 10 giống đậu xanh. Kết quả nghiên cứu là cơ sở bước đầu cho việc tạo ra nguồn nguyên liệu, tiêu chuẩn hóa và kiểm nghiệm dược liệu của vỏ hạt đậu xanh.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/3978
ISSN: 0866-7861
Appears in Collections:Dược học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_5.19 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 54.227.97.219


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.