Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/39782
Nhan đề: Xây dựng cách tính giá thành theo phương pháp dựa trên mức độ hoạt động(ABC) tại công ty Cổ phần sản xuất nhựa EY
Tác giả: Lại, Thị Ngân
Từ khoá: Cách tính giá thành
Giá thành theo phương pháp ABC
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán;Số 9 .- Tr.48-51
Tóm tắt: Phương pháp phân bổ chi phí dựa theo hoạt động (ABC) được hai đồng tác giả Robin Cooper và Robert Kaplan chính thức giới thiệu, phổ biến đăng trên tạp chí Harvard Bussiness Review (“HBR") năm 1988; được nhiều học giả nghiên cứu trên thế giới quan tâm nghiên cứu; ứng dụng triển khai ở nhiều doanh nghiệp đạt hiệu quả tốt, khắc phục hạn chế của phương pháp phân bổ chi phí truyền thống. Trong điều kiện đó, càc năm gần đây ở Việt Nam, phương pháp này cũng được nhiêu học giả nghiên cứu, bàn luận về ưu thế mà phương pháp này mang lại. Một bộ phận các doanh nghiệp Việt Nam dựa trên đặc điểm qui trình sản xuất sản phẩm đã tiếp cận, ứng dụng triển khai phương pháp này ở doanh nghiệp mình đạt kết quả tốt. Trong phạm vi bài viết này, tác giả trình bày đặc điểm qui trình sản xuất sản phẩm; phương pháp tính giá thành sản phẩm hiện tại đã áp dụng và những điểm tồn tại của phương pháp tại Công ty cổ phần sản xuất nhựa EY. Sau đó, tác giả đề xuất cách thức triển khai ứng dụng phương pháp ABC xác định giá thành sản phẩm tại Công ty nhựa EY và kết luận.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/39782
ISSN: 1859-4093
Bộ sưu tập: Nghiên cứu Tài chính Kế toán

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
3.32 MBAdobe PDF
Your IP: 34.207.247.69


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.