Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/39783
Nhan đề: Cách mạng 4.0 và những thách thức đặt ra cho ngành ngân hàng
Tác giả: Phạm, Thị Hằng
Từ khoá: Cách mạng công nghệ
Thị trường tài chính - ngân hàng
Ứng dụng thanh toán quốc tế
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán;Số 9 .- Tr.52-54
Tóm tắt: Cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0 có tác động sâu rộng đến mọi ngành nghề và ngân hàng cũng không nằm ngoài vòng ảnh hưởng của cuộc cách mạng này. ứng dụng công nghệ là nền tảng của Cách mạng Công nghiệp 4.0 trong phát triển thị trường tài chính • ngân hàng; hay những định hướng cho sự phát triển của ngành ngân hàng trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0... là những vấn đề mà bài viết sẽ đề cập đến.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/39783
ISSN: 1859-4093
Bộ sưu tập: Nghiên cứu Tài chính Kế toán

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
2.35 MBAdobe PDF
Your IP: 54.227.97.219


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.