Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/39784
Nhan đề: Giải pháp đẩy mạnh hoạt động tái bảo hiểm giữa các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam
Tác giả: Phạm, Thái Hà
Từ khoá: Tái bảo hiểm
Thị trường bảo hiểm
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán;Số 9 .- Tr.55-58
Tóm tắt: Việc đẩy mạnh hoạt động tái BH giữa các doanh nghiệp BH Việt Nam có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển của thị trường BH. Các doanh nghiệp BH có sự hậu thuẫn về tài chính, nghiệp vụ để thu xếp các hợp đồng bảo hiểm lớn, đồng thời giảm phần phi chuyển tái cho các doanh nghiệp bảo hiểm nước ngoài, hạn chế tình trạng chảy máu ngoại tệ, đảm bảo nguồn vốn trong nước. Hoạt động tái bảo hiểm luôn gắn với sự phát triển của thị trường BH. Để phát triển thị trường BH theo mục tiêu đã định, trong từng thời kỳ Thủ tướng Chính phủ sẽ phê duyệt chiến lược phát triển thị trường bảo hiểm.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/39784
ISSN: 1859-4093
Bộ sưu tập: Nghiên cứu Tài chính Kế toán

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
3.82 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.173.209


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.