Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/39784
Title: Giải pháp đẩy mạnh hoạt động tái bảo hiểm giữa các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam
Authors: Phạm, Thái Hà
Keywords: Tái bảo hiểm
Thị trường bảo hiểm
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán;Số 9 .- Tr.55-58
Abstract: Việc đẩy mạnh hoạt động tái BH giữa các doanh nghiệp BH Việt Nam có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển của thị trường BH. Các doanh nghiệp BH có sự hậu thuẫn về tài chính, nghiệp vụ để thu xếp các hợp đồng bảo hiểm lớn, đồng thời giảm phần phi chuyển tái cho các doanh nghiệp bảo hiểm nước ngoài, hạn chế tình trạng chảy máu ngoại tệ, đảm bảo nguồn vốn trong nước. Hoạt động tái bảo hiểm luôn gắn với sự phát triển của thị trường BH. Để phát triển thị trường BH theo mục tiêu đã định, trong từng thời kỳ Thủ tướng Chính phủ sẽ phê duyệt chiến lược phát triển thị trường bảo hiểm.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/39784
ISSN: 1859-4093
Appears in Collections:Nghiên cứu Tài chính Kế toán

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.82 MBAdobe PDF
Your IP: 35.171.146.141


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.