Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/39791
Title: Vai trò của hiệp hội doanh nghiệp với phát triển bền vững
Authors: Lê, Xuân Đại
Keywords: Hiệp hội doanh nghiệp
Phát triển bền vững.
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán;Số 9 .- Tr.64-67
Abstract: Tháng 9/2015, lãnh đạo 193 quốc gia thành viên Liên Hợp quốc đă chính thức thông qua chương trình Nghị sự 2030 đặt ra 17 Mục tiêu phát triển bền vững, gồm: xóa đói; xóa nghèo; cuộc sống khỏe mạnh; chất lượng giáo dục; bình đẳng giới; nước sạch và vệ sinh; năng lượng sạch và bền vững; việc làm đàng hoàng và tăng trưởng kinh tế; công nghiệp đổi mới và cơ sở hạ tầng; giảm bất bình đẳng; đô thị và cộng đồng bền vững; tiêu dùng và sản xuất có trách nhiệm; hành động ứng phó với biến đổi khí hậu; tài nguyên nước; tài nguyên đất; hòa bình công bằng và thể chế vững mạnh; hợp tác để hiện thực hóa các mục tiêu, với 169 chỉ tiêu cụ thể... Các mục tiêu này phải trở thành trách nhiệm của tất cả mọi người, của chính phủ, của doanh nghiệp và của cả xã hội. Đặc biệt, Hiệp hội doanh nghiệp có vai trò ngày càng quan trọng trong quá trình hoàn thiện chính sách và truyền bá nhận thức, cảm hứng, sáng tạo và thành công cho doanh nghiệp trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững này.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/39791
ISSN: 1859-4093
Appears in Collections:Nghiên cứu Tài chính Kế toán

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.88 MBAdobe PDF
Your IP: 35.175.107.77


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.