Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/39794
Nhan đề: Kinh nghiệm quốc tế về việc sử dụng chính sách tài chính phát triển doanh nghiệp dân doanh và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam
Tác giả: Ngô, Thị Kim Hòa
Mai, Xuân Thái
Từ khoá: Kinh nghiệm quốc tế sử dụng chính sách tài chính
Doanh nghiệp dân doanh
Bài học kinh nghiệm
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán;Số 9 .- Tr.68-72
Tóm tắt: Phát triển doanh nghiệp dân doanh (DNDD) đang là mục tiêu quan trọng ở các nước đang phát triển, trong đó có Việt Nam. Doanh nghiệp dân doanh có những đóng góp to lớn cho sự phát triển của đất nước, tạo công ăn việc làm, giúp giảm tỷ lệ thất nghiệp, góp phần quan trọng trong sự nghiệp xóa đói, giảm nghèo và phát triển kinh tế khu vực tư nhân, ở rất nhiêu quốc gia hoạt động theo cơ chế thị trường, Chính phủ thực hiện hàng loạt chính sách hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của các DNDD, tạo ra môi trường thuận lợi giúp cho các doanh nghiệp này nâng cao được hiệu quả kinh doanh và năng lực cạnh tranh. Từ đó, thúc đẩy sự phát triển của khu vực kinh tế tư nhân và góp phần ổn định kinh tế vĩ mô. Bài viết nghiên cứu kinh nghiệm của một số quốc gia trong việc sử dụng các chính sách tài chính thúc đẩy sự phát triển của doanh nghiệp dân doanh và rút ra bài học cho Việt Nam.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/39794
ISSN: 1859-4093
Bộ sưu tập: Nghiên cứu Tài chính Kế toán

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
4.08 MBAdobe PDF
Your IP: 34.207.247.69


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.