Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/39799
Title: Một số vấn đề chuẩn bị phạm tội theo Bộ luật Hình sự năm 2015
Authors: Nguyễn, Quý Khuyến
Keywords: Chuẩn bị
Phạm tội
Bộ luật Hình sự
Năm 2015
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Tòa án Nhân dân;Số 01 .- Tr.41-45
Abstract: Bài viết này chủ yếu tập trung làm rõ một số nội dung cơ bản của chế định chuẩn bị phạm tội theo Bộ luật Hình sự năm 2016, trên cơ sở đó làm rõ ba vấn đề đặt ra cần nghiên cứu giải quyết trong quá trình áp dụng quy định này.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/39799
ISSN: 1859-4875
Appears in Collections:Tòa án Nhân dân

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.04 MBAdobe PDF
Your IP: 35.172.217.174


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.