Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/39803
Title: Nghiên cứu sự suy giảm khả năng chịu uốn dầm bê tông cốt thép theo cấp độ ăn mòn
Authors: Nguyễn, Thanh Hưng
Văn, Công Chiến
Nguyễn, Đình Hùng
Đào, Duy Kiên
Keywords: Dầm bê tông cốt thép
Ăn mòn
Điện phân
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Xây dựng Việt Nam;Số 624 .- Tr.128-132
Abstract: Nghiên cứu tập trung phân tích ảnh hưởng của mức độ ăn mòn của cốt thép đến khả năng làm việc của dầm bê tông cốt thép bằng thí nghiệm. Ba đôi mẫu dầm bê tông cốt thép được thúc đẩy ăn mòn bằng phương pháp điện phân trong phòng thí nghiệm lần lượt 1, 2 và 3 tháng để có mức độ ăn mòn khác nhau. Kết thúc quá trình ăn mòn, mẫu dầm được uốn 4 điểm để phân tích khả năng chịu lực, độ võng cũng như dạng phá hoại mẫu. Kết quả khẳng định được khối lượng cốt thép mất đi tương ứng 11.3%, 14.35%, 24,78% theo thời gian 1, 2, 3 tháng. Khả năng chịu lực tỉ lệ nghịch với mức độ ăn mòn, sự hình thành vết nứt trên bê tông ảnh hưởng nghiêm trọng đến tốc độ ăn mòn khi dung dịch ăn mòn tiếp xúc trực tiếp lên cốt thép.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/39803
ISSN: 0866-8762
Appears in Collections:Xây dựng Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.82 MBAdobe PDF
Your IP: 3.215.183.251


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.