Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/39809
Title: Xác định các yếu tố ảnh hưởng đến trễ tiến độ hoàn thành dự án xây dựng dân dụng thuộc ngân sách tỉnh Bình Dương
Authors: Nguyễn, Trần Long Phước
Nguyễn, Thanh Việt
Keywords: Tiến độ
Chậm trễ tiến độ
Dự án xây dựng Dân dụng
Vốn ngân sách
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Xây dựng Việt Nam;Số 624 .- Tr.144-151
Abstract: Nghiên cứu này xác định các yếu tố ảnh hưởng đến trễ tiến độ hoàn thành dự án xây dựng Dân dụng thuộc ngân sách tỉnh Bình Dương trong giai đoạn thực hiện dự án. Dựa trên các nghiên cứu trước đây và ý kiến chuyên gia, nghiên cứu xác định được 29 yếu tố ảnh hưởng, trong đó có 4 yếu tố mới so với các nghiên cứu trước đây. Bằng cách xếp hạng các yếu tố, nghiên cứu nhận dạng dược 5 yếu tố ảnh hưởng nhất là Chủ đầu tư giải ngân nguồn vốn chậm, chậm trễ thanh toán trong quá trình xây dựng; tính phức tạp trong việc phân định trách nhiệm, thẩm quyền của Chủ đầu tư và các bên khi điều chỉnh dự án (thiết kế, dự toán....) trong quá trình thực hiện dự án; Nhà thầu thi công hạn chế về năng lực tài chính không đáp ứng được yêu cầu thực hiện xây dựng dự án; Tư vấn quản lý dự án/Ban quản lý dự án thiếu năng lực; Tư vấn giám sát không thực hiện đúng quyền và trách nhiệm theo hợp đồng và quy định pháp luật. Kết quả nghiên cứu có thể giúp các nhà quản lý có cái nhìn cụ thể và rõ ràng về những yếu tố ảnh hưởng đến trễ tiến độ hoàn thành dự án xây dựng Dân dụng thuộc ngân sách tỉnh Bình Dương.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/39809
ISSN: 0866-8762
Appears in Collections:Xây dựng Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.07 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.204.31


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.