Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/39811
Title: Đặc điểm lâm sàng và một số yếu tố tiên lượng bất lợi ở bệnh nhân chảy máu dưới nhện do vỡ phình động mạch não
Authors: Nguyễn, Ngọc Dương
Lương, Quốc Chính
Keywords: Chảy máu não
Chảy máu não thất
Chảy máu dưới nhện do vỡ phình động mạch não
Tăng huyết áp mạn tính
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Y học;Tập 128, Số 04 .- Tr.131-143
Abstract: Đây là một nghiên cứu quan sát tiến cứu đa trung tâm tiến hành trên 67 bệnh nhân (nam: 46,3%; tuổi: 56,5±13,7 năm) chảy máu dưới nhện do vỡ phình động mạch não từ tháng 8 tới 12 năm 2019. Mục đích của nghiên cứu nhằm làm sáng tỏ đặc điểm lâm sàng và các yếu tố tiên lượng đối với kết quả bất lợi ở bệnh nhân chảy máu dưới nhện do vỡ phình động mạch não. Kết quả nghiên cứu cho thấy tỷ lệ bệnh nhân có kết quả bất lợi (mRS = 4 - 6) thời điểm 30 ngày là 34,3%. Tại thời điểm nhập viện, điểm hôn mê Glasgow (GCS) trung bình trong nhóm mRS = 4 - 6 thấp hơn đáng kể so với nhóm kết quả thuận lợi (mRS = 0 - 3) (10[3 - 15] vs. 15[7 - 15] điểm, p < 0,001, theo thứ tự) và tỷ lệ chảy máu nhu mô não trong nhóm mRS = 4 - 6 cao hơn đáng kể so với nhóm mRS = 0 - 3 (43,5% vs. 18,2%, p = 0,027, theo thứ tự). Phân tích hồi quy đa biến cho thấy GCS [odds ratio (OR), 3,320; 95% confidence interval (CI), 1,138 - 9,687] và chảy máu nhu mô não (OR, 0,026; 95% CI, 0,001 - 1,294) thời điểm nhập viện là những yếu tố tiên lượng độc lập liên quan tới mRS = 4 - 6. Trong nghiên cứu này, bệnh nhân chảy máu dưới nhện do vỡ phình động mạch não có tỷ lệ kết quả bất lợi cao và có hai yếu tố tiên lượng độc lập liên quan tới kết quả bất lợi bao gồm GCS và chảy máu nhu mô não tại thời điểm nhập viện.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/39811
ISSN: 2354-080X
Appears in Collections:Nghiên cứu y học (Journal of Medical Research)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.72 MBAdobe PDF
Your IP: 3.80.3.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.