Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/39821
Title: Bàn về tác dụng của lũ quét đến sự ổn định công trình trường học ở Việt Nam
Authors: Phạm, Quang Anh
Trần, Thượng Bình
Keywords: Ổn định công trình dưới tác dụng lũ quét
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Xây dựng Việt Nam;Số 624 .- Tr.187-189
Abstract: Đã có rất nhiều kết quả nghiên cứu được công bố về sự tàn phá của lũ quét, nhưng các đề cập đến sự mất ổn định công trình do tác dụng của dòng lũ còn nhiều vấn đề tranh luận. Do đó, bài báo đưa ra một số vấn đề thảo luận nhằm có được các giải pháp hợp lý nhất để ổn định công trình trong vùng lũ quét ở Việt Nam.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/39821
ISSN: 0866-8762
Appears in Collections:Xây dựng Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.3 MBAdobe PDF
Your IP: 3.80.3.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.