Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/39843
Title: Chất lượng cuộc sống của người cao tuổi thành phố Hà Nội năm 2018
Authors: Nguyễn, Hữu Thắng
Nguyễn, Thị Như Ngọc
Nguyễn, Hà Lâm
Phạm, Hải Thanh
Nguyễn, Ngọc Khánh
Nguyễn, Vũ Thiện
Đỗ, Thị Thanh Toàn
Lê, Thị Thanh Xuân
Nguyễn, Thị Phương Thùy
Keywords: Chất lượng cuộc sống
Người cao tuổi
WHOQOL-OLD
Hà Nội
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Y học;Tập 129, Số 05 .- Tr.66-71
Abstract: Nghiên cứu mô tả cắt ngang sử dụng phương pháp phỏng vấn trực tiếp 504 người từ 60 tuổi trở lên sử dụng bộ câu hỏi WHOQOL-OLD nhằm mô tả chất lượng cuộc sống của người cao tuổi thành phố Hà Nội năm 2018. Kết quả nghiên cứu cho thấy: trung bình điểm chất lượng cuộc sống chung của người cao tuổi theo thang điểm 100 là 74,94 ± 13,14 điểm. Điểm chất lượng cao nhất ở khía cạnh Tình thân với 77,95 ± 21,70 điểm, thấp nhất là Giác quan với 70,56 ± 21,31 điểm. Đa số đối tượng nghiên cứu có CLCS ở mức tốt và khá, tuy nhiên vẫn còn 5,0% ở mức trung bình và 0,4% ở mức thấp.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/39843
ISSN: 2354-080X
Appears in Collections:Nghiên cứu y học (Journal of Medical Research)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.1 MBAdobe PDF
Your IP: 44.192.38.49


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.