Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/39865
Title: Các nghiên cứu thực nghiệm về lý thuyết người đại diện và quản trị doanh nghiệp - hàm ý chính sách trong quá trình tái cấu trúc doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam
Authors: Vũ, Văn Ninh
Phạm, Thị Thanh Hòa
Keywords: Chính sách
Lý thuyết người đại diện
Quản trị
Tái cấu trúc
Doanh nghiệp nhà nước
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán;Số 10 .- Tr.16-19
Abstract: Tái cấu trúc doanh nghiệp nhà nước (DNNN) đang chưa được thực hiện mạnh mẽ ở Việt Nam. Nhiều chính sách đã được ban hành liên quan đến tái cấu trúc DNNN nhưng chưa thực sự hiệu quả. Bài viết này thực hiện khái quát lý thuyết và các nghiên cứu thực nghiệm về lý thuyết người đại diện, quản trị DN trên góc độ người đại diện, đồng thời thực hiện nghiên cứu thực trạng người đại diện và quản trị DN của DNNN ở Việt Nam trong thời gian qua. Dựa trên các cơ sở đó, bàl báo đưa ra các hàm ý về chính sách trong quá trình tái cấu trúc DNNN ở Việt Nam.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/39865
ISSN: 1859-4093
Appears in Collections:Nghiên cứu Tài chính Kế toán

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.69 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.218.88


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.