Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/39883
Title: Tái cấu trúc doanh nghiệp nhà nước- Nghiên cứu tình huống tại Tổng công ty Thủy sản Việt Nam (Seaprodex)
Authors: Nguyễn, Thu Hà
Bùi, Thu Hà
Keywords: Tái cấu trúc
Doanh nghiệp nhà nước
Thuỷ sản
Seaprodex
Việt Nam
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán;Số 10 .- Tr.38-41
Abstract: Từ năm 1986 đến nay, hoạt động tái cấu trúc Doanh nghiệp Nhà nước (DNNN) diễn ra liên tục và mạnh mẽ nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của các DNNN. Đó là quá trình tổ chức, sắp xếp lại các DNNN mà trọng tâm là cổ phần hoá và thoái vốn Nhà nước. Tổng công ty (TCT) Thủy sản Việt Nam - Công ty cổ phần (SEAPRODEX) tiền thân là DN Nhà nước được thành lập từ năm 1978. Trải qua gần 40 năm hoạt động và phát triển, SEAPRODEX không ngừng củng cố thương hiệu, ngày càng khẳng định uy tín với các đối tác trong và ngoài nước, hướng đến mục tiêu chiến lược trở thành Tập đoàn kinh tế thủy sản hàng đầu tại Việt Nam. SEAPROXDEX thực hiện tái cấu trúc trên cả 3 nội dung: tái cấu trúc mô hình hoạt động, tái cấu trúc danh mục đầu tư và tái cấu trúc tài chính. Trong bài viết này, tác giả tập trung làm rõ hiệu quả hoạt động tái cấu trúc của tập đoàn trong giai đoạn từ năm 2011 đến nay. Cụ thể gồm 3 nội dung chính: (1) Tái cầu trúc danh mục đầu tư thể hiện qua việc thoái vốn tại các công ty con và thoái vốn Nhà nước; (2) Tái cấu trúc mô hình hoạt động khi thực hiện chuyển đổi mô hình pháp lý tổ chức DN từ công ty TNHH 1 thành viên (Nhà nước) sang mô hình công ty cổ phần; (3) Hiệu quả hoạt động kinh doanh của SEAPRODEX.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/39883
ISSN: 1859-4093
Appears in Collections:Nghiên cứu Tài chính Kế toán

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.07 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.47.240


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.