Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/39892
Title: Xây dựng Đảng về đạo đức trong tổ chức Đảng và đảng viên
Authors: Nguyễn, Văn Định
Keywords: Đạo đức
Tổ chức Đảng
Đảng viên
Xây dựng Đảng
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Xây dựng Đảng;Số 06 .- Tr.09-11
Abstract: Đại hội XII của Đảng xác định cùng với xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, xây dựng Đảng về đạo đức không thể thiếu, là đòi hỏi tất yếu trong công cuộc đổi mới của Đảng. Xây dựng Đảng về đạo đức là làm cho từng tổ chức đảng, từng đảng viên phải thực hành đạo đức trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ chính trị và nhiệm vụ đảng viên. Để làm được việc này, tổ chức đảng và đảng viên phải tự giác, nêu gương.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/39892
ISSN: 1859-0829
Appears in Collections:Xây dựng Đảng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.06 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.174.50


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.