Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/39894
Title: Định hướng chi tiêu công cho khoa học và công nghệ trong nông nghiệp ở Việt Nam
Authors: Phạm, Văn Hào
Keywords: Quan điểm
Định hướng chi tiêu công
Khoa học và công nghệ trong nông nghiệp Việt Nam.
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán;Số 10 .- Tr.57-60
Abstract: Trong điều kiện thực hiện cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 hiện nay, các cơ chế chính sách về cơ cấu tổ chức, kinh tế, kỹ thuật nhằm khuyến khích phát triển khoa học và công nghệ nói chung cũng như khoa học và công nghệ trong nông nghiệp nói riêng đang được nghiên cứu, tiếp tục hoàn thiện. Trong đó, việc nghiên cứu xác định rõ các quan điểm và tìm kiếm định hướng chi tiêu công phù hợp cho phát triển khoa học và công nghệ trong lĩnh vực nông nghiệp nông thôn hiện nay đang là câu hỏi lớn cần được nghiên cứu và có lời giải đáp thỏa đáng. Đây cũng chính là các nội dung sẽ được đề cập trong bài viết này.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/39894
ISSN: 1859-4093
Appears in Collections:Nghiên cứu Tài chính Kế toán

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.71 MBAdobe PDF
Your IP: 3.81.172.77


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.