Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/39939
Title: Kinh nghiệm phát triển tổ chức đảng trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước ở Thành phố Hồ Chí Minh
Authors: Thành Sáng
Keywords: Doanh nghiệp
Phát triển tổ chức Đảng
Khu vực Nhà nước
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Xây dựng Đảng;Số 07 .- Tr.41-44,47
Abstract: Nhờ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, kiên trì tổ chức thực hiện, Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh đã duy trì khá tốt nhịp độ phát triển tổ chức đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước. Ban Thường vụ Thành ủy đã rút ra nhiều bài học kinh nghiệm sau 5 năm triển khai Chỉ thị số 10-CT/TU về công tác này.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/39939
ISSN: 1859-0829
Appears in Collections:Xây dựng Đảng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
5.25 MBAdobe PDF
Your IP: 75.101.211.110


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.