Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/39942
Nhan đề: Một số vấn đề về lý luận và phát triển bền vững
Tác giả: Trương, Văn Quý
Từ khoá: Lý luận
Phát triển bền vững
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán;Số 11 .- Tr.64-67
Tóm tắt: Quan điểm phát triển bền vững đã được các nhà nghiên cứu cảnh báo từ rất sớm, trong tác phẩm “Biện chứng của tự nhiên”, Ăng ghen chỉ ra: “Không nên quá tự hào về những thắng lợi của chúng ta đối với giới tự nhiên. Bởi vì cứ mỗi lần ta đạt được thắng lợi, là mỗi lần giới tự nhiên lại trả thù chúng ta”. Tuy nhiên, thuật ngữ “Phát triển bền vững" lần đầu tiên được sử dụng trong báo cáo "Chiến lược bảo tồn Thế giới” (Word Conservation strategy), do ỷy ban Bảo tồn và Thiên nhiên Thế giới (IUCN) đề xuất năm 1980 với nội dung: “Sự phát triển của nhân loại không thể chỉ chú trọng tới phát triển kinh tế mà còn phải tôn trọng những nhu cầu tất yếu của xã hội và sự tác động đến môi trường sinh thái". Cũng từ đó vấn đề phát triển bền vững đã được nhiều tổ chức, các nhà khoa học quan tâm nghiên cứu; sau đây, xin giới thiệu một số tư duy lý luận về phát triển bền vững.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/39942
ISSN: 1859-4093
Bộ sưu tập: Nghiên cứu Tài chính Kế toán

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
3.73 MBAdobe PDF
Your IP: 44.200.25.51


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.