Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/39947
Title: Về quản lý đảng viên trong thời kỳ mới
Authors: Hồng Văn
Keywords: Đảng viên
Quản lý
Thời kỳ mới
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Xây dựng Đảng;Số 07 .- Tr.34-36
Abstract: Thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đánh giá đúng ưu, khuyết điểm trong thực hiện nhiệm vụ của đảng viên, kịp thời phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết điểm, giữ vững phẩm chất, phong cách, vai trò tiền phong, gương mẫu của đảng viên, để mỗi đảng viên thực sự là tấm gương cho quần chúng noi theo, tạo được lòng tin của nhân dân đối với Đảng. Quản lý đảng viên tốt còn là cơ sở giúp cho cấp ủy các cấp đánh giá đúng cán bộ, trên cơ sở đó phân loại đúng quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng cán bộ.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/39947
ISSN: 1859-0829
Appears in Collections:Xây dựng Đảng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.29 MBAdobe PDF
Your IP: 3.235.179.111


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.