Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/39951
Title: Định giá doanh nghiệp trong tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam
Authors: Lâm, Thị Thanh Huyền
Keywords: Định giá doanh nghiệp
Thẩm định giá
Tái cơ cấu
Doanh nghiệp nhà nước
Cổ phần hoá
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán;Số 11 .- Tr.72-76
Abstract: Không thể phủ nhận được vai trò của công tác thẩm định giá (TĐG) trong quá trình tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước (DNNN). Tuy nhiên, trong thực tế ở Việt Nam, việc định gia doanh nghiệp (DN) phục vụ cổ phần hóa (CPH) còn gặp không ít những khó khăn, vướng mắc. Bài viết nhằm chỉ ra những bất cập này và đưa ra một vài kiến nghị, đề xuất có liên quan giúp tiến trình tái cơ cấu DNNN diễn ra nhanh hơn thông qua hoạt động định giá DN.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/39951
ISSN: 1859-4093
Appears in Collections:Nghiên cứu Tài chính Kế toán

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.79 MBAdobe PDF
Your IP: 54.198.139.112


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.