Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/39953
Title: Kế toán chiết khấu thương mại theo chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và IFRS 15
Authors: Đỗ, Minh Thoa
Keywords: Kế toán
Chiết khấu thương mại
Chế độ kế toán Việt Nam
Doanh nghiệp
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán;Số 12 .- Tr.12-16
Abstract: Trong nền kinh tế thị trường, doanh nghiệp luôn đặt mục tiêu hàng đầu là tăng số lượng sản phẩm tiêu thụ và dịch vụ cung cấp nhầm tăng lợi nhuận. Có nhiều chính sách bán hàng được doanh nghiệp áp dụng để đạt được mục tiêu đó, trong đó áp dụng bán hàng có chiết khấu thương mại là một chính sách bán hàng rất phổ biến được doanh nghiệp lựa chọn, đem lại hiệu quả tích cực. Theo Chuẩn mực kế toán Việt Nam 14 - Doanh thu và thu nhập khác (QĐ 149/2001/QĐ-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2001): "Chiết khấu thương mại là khoản doanh nghiệp bán giảm giá niêm yết cho khách hàng mua hàng với khối lượng lớn". Đứng ở góc độ ghi nhận và phản ánh thông tin về giao dịch bán hàng có phát sinh chiết khấu thương mại, kế toán tại doanh nghiệp đã gặp những khó khăn trong việc áp dụng chế độ kế toán hiện hành (Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014) để ghi nhận giao dịch bán hàng có phát sinh chiết khấu thương mại. Trong phạm vi của bài viết, tác giả sẽ đưa ra những quy định hiện hành về kế toán chiết khấu thương mại theo Chế độ kế toàn Việt Nam hiện hành, từ đó phân tích để thấy được những hạn chế và tác giả sẽ trình bày cách hạch toán hợp lý hơn theo quy định và hướng dẫn của Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế IFRS 15, với hy vọng đó sẽ là gợi ý giúp doanh nghiệp định hướng cách hạch toán phù hợp hơ đảm bảo thông tin trình bày trên Báo cáo tài chính đáng tin cậy giúp cho việc ra quyết định của người sử dụng thông tin.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/39953
ISSN: 1859-4093
Appears in Collections:Nghiên cứu Tài chính Kế toán

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.89 MBAdobe PDF
Your IP: 3.80.3.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.