Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/39958
Title: Quyết tâm ngăn chặn và từng bước đẩy lùi tham nhũng, xây dựng tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ trong sạch, vững mạnh, củng cố niềm tin yêu của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước
Authors: Nguyễn, Phú Trọng
Keywords: Đẩy lùi tham nhũng
Cán bộ trong sạch
Vững mạnh
Niềm tin yêu của nhân dân
Đối với Đảng
Nhà nước
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Cộng sản;Số 909 .- Tr.3-11
Abstract: Lời Bộ Biên tập: Ngày 25-6-2018, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng đã tổ chức Hội nghị toàn guốc về công tác phòng, chống tham nhũng, đánh giá tình hình, kết quả công tác phòng, chống tham nhũng từ khi Ban Chỉ đạo được thành lập (năm 2013), nhất là từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng đến nay, bàn phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm trong thời gian tới Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng chủ trì và có bài phát biểu bế mạc Hội nghị. Tạp chí Cộng sản trân trọng giới thiệu nội dung bài phát biểu quan trọng của đồng chí Tổng Bí thư.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/39958
ISSN: 0866-7276
Appears in Collections:Cộng sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
6.99 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.232.88


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.